сегментиране на пазара

Проучване анализ и избор на целеви пазар

Как да изберем целеви пазар за нашия бизнес?

Проучване на потребителите и избор на целеви пазар – важен момент е процеса на бизнес планирането е проучването на потребителите- дали това са крайните потребители на предлаганите от фирмата стоки или услуги или пък това са организации-потребители (производители, търговци, правителствени организации и т.н). Маркетинговата стратегия която фирмата ще възприеме последствие до голяма степен зависи от типа потребители защото обикновенно крайните индивидуални потребители са много по чувствителни към промените в цената от колкото организациите потребители.

Определеният пазар на фирмата не е еднороден. Вътре в него има потребители с различни изисквания към предлаганият продукт, с различна платежоспособност, географско разпределение и пазарни реакции. Тези групи от потребители образуват пазарни сегменти и ниши. След определянето на своят целеви пазар предприемачите с достатъчна стойност могат да изчислят неговият размер т.е количеството продажби което фирмата ще може да реализира на пазара. Тук могат да се използват налични статистически данни за общото потребление на дадена стока по отделни региони или на човек от населението. Анализ на конкурентите – колкото по атрактивен за бизнеса е един отрасъл толкова по-голяма е заплахата от настоящи и потенциално нови конкуренти в него.

Въпросите който трябва да намерят отговор при анализа са: 

  • кои са съществуващите основни конкуренти на бъдещата фирма?
  • какви са обемите на продажбите на конкурентите?
  • какви са разполагаемите и свободните им производственни мощности?
  • има ли утвърдени пазарни лидери и какви са техните пазарни дялове? 
  • какви са орличителните предимства на предлаганите от конкурентите продукти? –
  • в какъв диапазон варират цените на продуктите?
  • как конкурентите продават продуктите си и стимулират продажбите (например отбиви от цените за количества, за плащане в срок за попстояни клиенти, сложни отстъпки и т.н )? – как конкурентите ще реагират.
счетоводител

Съвременен подход на счетоводния анализ по центрове на отговорност

Непрекъснатото усъвършенстване на дейността и повишаването на квалификацията на персонала води до необходимостта в предприятията да се промени организирането на счетоводния анализ по центрове на отговорност. Предприятията се адаптират към изискванията на пазара и обществото като цяло. Обръща се внимание на процесите, които се определят като съвкупност от дейности, които са обединени от една обща цел и чрез които се описва самия начин на извършване на дейността в предприятието. Процесите са основата на анализа по центове на отговорност. Те се състоят от дейности, които са взаимосвързани относно изпълнението на определени цели.

Причината за преминаването от традиционния към съвременния подход е конкурентната пазарна среда, която се формира в резултат на потребителското търсене. Клиентите търсят продукти, които се доставят своевременно, без дефекти, на ниски цени и с ниски разходи след покупката.
Основни концепции на управление на базата на дейности.

(още…)