око

Ирисово разпознаване. Биометрични технологи

Ключовата цел на ирис опознавателната система трябва да е способноста да се постигне ясно отделяне на интра-клас и интер-клас Хаминг дистрибуции на разтоянието. С чисто отделяне, отделените Хаминг стойностте може да се избрани, като се позволява за да бъде направено сравняването на два шаблона. Ако Хаминг разстоянието между два шаблона е по-малъко отколкото точката на отделянето, шаблоните са произведени от еднакав ирис и е намерено съвпадение.

Иначе казано ако Хаминг разстояние е по-голям отколкото точката на отделянето на двата шаблона, следователно са произведени от различни ириси.
Разстоянието между минималната Хаминг стойност за интер-клас сравнения и максималната Хаминг стойностен за интра-клас сравнения би могъл да бъде използван като показател за мярка на отделянето; въпреки това, това не е много точна мярка понеже стойността на отдалечеността ще се изчислява грешно, и мярката е зависими на броят на шаблоните на ирис сравненията. По-добър показател е ‘разрешимостта’, която взема под внимание посредственото и средноквадратичното отклонение на интра-клас и интер-клас дистрибуциите.
Разрешимостта е разстоянието измерено в стандартните отклонения и е функция от величината на разликата между посредствената интра-клас дистрибуция, и посредствената на интер-класа дистрибуция, и също така средноквадратичното отклонение на интра-клас и интер-клас дистрибуциите. Високите разрешимостти, по-големите отделяния на интра-клас и интер-клас дистрибуции, които дават възможност за по-точно опознаване.
По този начин може да се направи проверка що се отнася до това дали два шаблона са създавани от еднакви ириси, или дали са създадени от различни ириси. Обаче, интра-клас и интер-клас дистрибуции могат да имат някои застъпвания(частични съвпадения), кой биха довели до много неправилни сравнения/съвпадения или лъжливи въвеждания, и много несъвпадения или лъжливи отказвания. Норма на лъжливи отхвърляния (FRR – false reject rate), също така известена като Тип I грешка, измерва вероятността на причислен индивид да не бъде определен от системата. Лъжлива приемна норма (FAR – false accept rate), също така известена като Тип II грешка, измерва вероятността индивид да бъде неправилно идентифициран като другия индивид. Несъмнено точката на отделянето ще повлияе на показатели на лъжливото приемане и лъжливото отхвърляне, от по-малкотo Хаминг отделящо разстояние ще се намали FAR докато ще се увеличава FRR, и обратното. Следователно, когато се избира точка на отделяне е важно да се прегледа и лъжливата приемна норма и лъжливата отхвърляща норма.

Показателя на разрешимостта ще определи оптималните параметри. Веднъж намерени оптималните параметри, представянето на тази оптимална конфигурация ще бъде измерено чрез изчисление на лъжливо приемащте и лъжливо отхвърлящите показатели.

Филтър параметри. За кодиращия процес изходите на всеки филтър са независими, така, че няма корелации в кодирания шаблон, иначе казано филтрите биха били излишни. За максимална независимост, широчините на лентите на честотите на всеки филтър не трябва да се застъпват в честотната област, и също така централните честоти трябва да са разстилат вън от нея. От информация за параметри на филтъра за кодирането на шаблони на ириса не е достатчна, параметрите на най-добрия филтър са намирани чрез експериментиране с ‘LEI – ‘ базата данни.
За кодиращите шаблони с няколко филтри не се получават стойности с по-добра разрешимост, следователно оптималното число на броя филтри е точно един. За осигуряването на добро представяне на отличителните черти на ирисовите шаблони е достатъчно използването на един кодиращ филтър, така получаваме компактен ирисов шаблон .

Резолюции на шаблона. Фактори, които значително ще повлияят на опознавателната норма са радиалната и ъгловата резолюции използвани при нормализацията, понеже това определя количеството ирисови данни (технология за ирисово разпознаване) на модела, които влизат в кодирането на шаблона на ириса . Таблица 5.5 и Таблица 5.6. показват допустимите стойности произведени при кодиране на шаблони с различни размери на радиални и на ъгловата резолюции.

Размера на оптималния шаблон за ‘LEI-’ базата данни бе намерен за 20×240, това означава, че радиалната резолюция е 20 пиксела, а ъглова резолюция е 240 пиксела. За ‘CASIA-’ базата данни, размера на оптималния шаблон е намерени за 32×240 пиксела. Обаче, за да се осигури компактно и ефективно кодиране, по-малката радиална резолюция може да се използува с маловажен ефект върху разрешимостта.

Брои на изместванията. Оптималния брои изместванията на шаблона ще даде отчет за въртящите се несъвместимости, който могат да са разрешени при изпитване на посредственото и средноквадратичното отклонение на интра-клас дистрибуците. Без шаблони измествания на интра-клас Хаминг дистрибуцията ще имаме повече случайни разпределения, също както бихме имали при шаблони, които не са подходящо подравнени, произведени при Хаминг стойности на разстоянието еквивалентни сравнение при интер-клас шаблони.

LEI комплекта данни достига неговото минималното посредствено интра-клас HD и средноквадратично отклонение след 3 измествания, докато CASIA комплект данни изисква 8 измествания за да достигне неговия минимум. Оказва се обаче, че 4 измествания са достатъчни за да зададат отчет за повечето от въртящите се несъвместимости в CASIA базата данни. Когато шаблоните са неподравнени техните битови шаблони са почти инвертирани, това довежда до висок коефициент на несъответствие на битовете. С 10 измествания наляви и надясно интра-клас Хаминг стойности стават много по-близо разпределени около посредствените, по този начин много въртящи се несъвместимости се елиминират.

сегментиране на пазара

Проучване анализ и избор на целеви пазар

Как да изберем целеви пазар за нашия бизнес?

Проучване на потребителите и избор на целеви пазар – важен момент е процеса на бизнес планирането е проучването на потребителите- дали това са крайните потребители на предлаганите от фирмата стоки или услуги или пък това са организации-потребители (производители, търговци, правителствени организации и т.н). Маркетинговата стратегия която фирмата ще възприеме последствие до голяма степен зависи от типа потребители защото обикновенно крайните индивидуални потребители са много по чувствителни към промените в цената от колкото организациите потребители.

Определеният пазар на фирмата не е еднороден. Вътре в него има потребители с различни изисквания към предлаганият продукт, с различна платежоспособност, географско разпределение и пазарни реакции. Тези групи от потребители образуват пазарни сегменти и ниши. След определянето на своят целеви пазар предприемачите с достатъчна стойност могат да изчислят неговият размер т.е количеството продажби което фирмата ще може да реализира на пазара. Тук могат да се използват налични статистически данни за общото потребление на дадена стока по отделни региони или на човек от населението. Анализ на конкурентите – колкото по атрактивен за бизнеса е един отрасъл толкова по-голяма е заплахата от настоящи и потенциално нови конкуренти в него.

Въпросите който трябва да намерят отговор при анализа са: 

  • кои са съществуващите основни конкуренти на бъдещата фирма?
  • какви са обемите на продажбите на конкурентите?
  • какви са разполагаемите и свободните им производственни мощности?
  • има ли утвърдени пазарни лидери и какви са техните пазарни дялове? 
  • какви са орличителните предимства на предлаганите от конкурентите продукти? –
  • в какъв диапазон варират цените на продуктите?
  • как конкурентите продават продуктите си и стимулират продажбите (например отбиви от цените за количества, за плащане в срок за попстояни клиенти, сложни отстъпки и т.н )? – как конкурентите ще реагират.
счетоводител

Съвременен подход на счетоводния анализ по центрове на отговорност

Непрекъснатото усъвършенстване на дейността и повишаването на квалификацията на персонала води до необходимостта в предприятията да се промени организирането на счетоводния анализ по центрове на отговорност. Предприятията се адаптират към изискванията на пазара и обществото като цяло. Обръща се внимание на процесите, които се определят като съвкупност от дейности, които са обединени от една обща цел и чрез които се описва самия начин на извършване на дейността в предприятието. Процесите са основата на анализа по центове на отговорност. Те се състоят от дейности, които са взаимосвързани относно изпълнението на определени цели.

Причината за преминаването от традиционния към съвременния подход е конкурентната пазарна среда, която се формира в резултат на потребителското търсене. Клиентите търсят продукти, които се доставят своевременно, без дефекти, на ниски цени и с ниски разходи след покупката.
Основни концепции на управление на базата на дейности.

(още…)

fat32-vs-ntfs-choose-your-own-format_r1y5.640

Копиране и преместване на компресирани файлове

Копиране и преместване на компресирани файлове

При копиране и преместване атрибутите за компресиране на файлове­те, разположени в NTFS дял, могат да се променят.

Копиране

При копирането на файл от една папка в друга неговият атрибут за компресиране се променя в съответствие с атрибута на новата папка. Както позволенията (permissions) за достъп до директорията се разп­ространяват върху копираните в нея файлове, така и файлът наследява параметрите за компресиране на приемащата го папка.

Забележка : При копиране в компресирана папка файлът отначало се копира, а след това се компресира. Затова, ако в дяла, на който е разпо­ложена папката, няма достатъчно място за копиране на некомпресирания файл, копирането няма да се извърши дори и ако мястото на диска стига за компресирания файл.

Преместване

При преместването на файл от една папка в друга, която се намира в същия NTFS дял, неговият атрибут за компресиране не се променя, не­зависимо дали приемащата папка е компресирана или не. При преместване между два NTFS дяла, както и в случая с позвoленията, се наследява атрибутът за компресиране на приемащата папка. Това е така, защото преместването между два дяла се реализира като опера­ция копиране с последващо изтриване на първоначалния файл.

Забележка: Когато компресиран файл се премества в некомпресирана папка, папката не получава син свят. Това става само когато за самата папка се установи атрибута за компресиране.

Практически упражнения

Ще разберете как процедурите копиране и преместване влияят върху свойствата на компресираните файлове.

Забележка: Упражнението се изпълнява на Server, където диск D е компресиран NTFS дял с папката Student.

За да копирате компресиран файл в некомпресирана папка

  1. Създайте нова папка и в нея текстов файл.
  2. Извършете местене и копиране на файлове от компресирана папка в некомпресирана и обратно.
  3. Проверете какво става с атрибутите на файловете.